Vaše nákupy
Darček k objednávke
Prejsť do košíka
https://static.nutridome.pl/svg/Nutridome_logotype_brand.svg

Doprava zadarmo od 58,95 €

Regulamin

Sprzedaż w ramach sklepu internetowego prowadzi sie w oparciu o Regulamin sklepu internetowego, z którym każdy Klient winien się zapoznać przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

Nutridome Sp. z o.o.  UL. GAZOWA 8, 26-600 RADOM, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS - 0000700689, NIP - 5272825059, REGON - 36858854800000.

Sklep internetowy nutridome.pl , prowadzony jest przez firmę Nutridome Sp. z o.o. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia. Kupując w naszym sklepie akceptujesz regulamin. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych wysyłanych w celu poinformowania o aktualnych promocjach, nowych produktach etc.

Akceptując niniejszy regulamin nabywca wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail, zgodnie z art. 2 pkt 31) i 32) oraz art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, 2491 ze zm.). W przypadku nie wyrażenia zgody lub cofnięcia wyrażenia zgody na otrzymanie faktury drogę elektroniczną prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected] z informacją o adresie do korespondencji na który nabywca chce otrzymać dokument w formie papierowej.

Ponadto akceptując niniejszy regulamin, nabywca wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie elektronicznej faktury korygującej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
W wyniku powyższego, nabywca zgadza się również, że udostępnienie faktury korygującej na wskazany w zamówieniu adres e-mail jest równoznaczne z potwierdzeniem jej odbioru, a brak zgłoszenia zastrzeżeń co do jej zasadności jest jednoznaczny z potwierdzeniem uzgodnienia nowych warunków transakcji.

Regulamin Sklepu Internetowego

Użytkownikami sklepu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Ceny

Regulamin Nutridome Plus w aplikacji mobilnej Nutridome

1. Postanowienia wstępne

1.1. Użyte w regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a) Regulamin – niniejszy Regulamin programu Nutridome Plus w aplikacji mobilnej Nutridome,

b) Nutridome Plus/Program/Usługa – płatna usługa skierowana do Kupujących wyłącznie poprzez aplikację mobilną Nutridome, umożliwiająca korzystanie z dostępnych form dostawy nabytych produktów na terytorium Polski, bez konieczności ponoszenia określonej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy produktów oraz korzystania z innych benefitów wskazanych w Regulaminie,

c) Aplikacja  mobilna Nutridome/Aplikacja – aplikacja mobilna dostępna do pobrania w App Store i Google Play umożliwiająca klientowi dokonywanie zakupów w sklepie Nutridome,

d) Kupujący – osoba, która nabyła Usługę od Organizatora,

e) Benefity – korzyści do których jest uprawniony Kupujący w związku z przystąpieniem do Nutridome Plus,

f) Organizator/Sprzedawca - Nutridome Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Gazowej 8, 26-600 Radom, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700689, posiadająca NIP: 5272825059, REGON: 368588548, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł.

1.2. Regulamin stanowi podstawę działania Programu, jak również określa prawa i obowiązki Kupującego oraz Organizatora. Regulamin obowiązuje od jego ogłoszenia. Przystąpienie do Programu przez Kupującego oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin dostępny jest w Aplikacji oraz na stronie www.nutridome.pl.

1.3. Kupujący może wykupić Usługę wyłącznie w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb. Usługa nie może być wykorzystana w celu dalszej odsprzedaży lub nieodpłatnego udostępnienia, co oznacza że Usługa może być świadczona wyłącznie na rzecz i na indywidualny użytek Kupującego.

 

2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

2.1. Aby przystąpić do Programu należy dodać Usługę w koszyku składania zamówienia w Aplikacji i dokonać zapłaty ceny za zakup Usługi jedną z dostępnych metod płatności. Zakup Usługi jest możliwy w dwóch modelach:

a) subskrypcyjnym w przypadku użycia przez Kupującego metody płatności oferującej subskrypcję (karta płatnicza),

b) jednorazowym na wybrany okres (przelew, płatność z góry, blik itp.).

2.2. W zależności od długości wybranego okresu trwania Usługi cena zakupu Usługi wynosi odpowiednio:

a) 10,99 zł za 1 miesiąc trwania Usługi, 

b) 49 zł za 12 miesięcy trwania Usługi,

przy czym miesiąc jest to kolejnych 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zakupu Usługi.

2.3. Sprzedaż w modelu subskrypcyjnym polega na sprzedaży Usługi w regularnych odstępach czasu, w zamian za cyklicznie dokonywane opłaty. W rezultacie Kupujący otrzymuje dostęp do Usługi regularnie, bez konieczności okresowego jej zamawiania. W przypadku zakupu subskrypcyjnego Usługi - płatności za Usługę kartą płatniczą, Kupujący upoważnia Organizatora do cyklicznego pobierania opłaty za Usługę z tej karty za kolejne analogiczne do wybranego przez Kupującego okresu trwania Usługi, poprzez obciążenie rachunku Kupującego kwotą opłaty za kolejny okres. 

2.4. Umowa pomiędzy Kupującym i Organizatorem w zakresie świadczenia Usługi zawarta jest na czas określony wynoszący według wyboru Kupującego 1 miesiąc lub 12 miesięcy i w przypadku:

a) płatności jednorazowej za Usługę, Usługa wygasa po wybranym okresie czasu,

b) zakupu subskrypcyjnego – umowa między Kupującym i Organizatorem przedłuża się o kolejny analogiczny do wybranego przez Kupującego okres trwania Usługi. Kupujący może zrezygnować z Usługi w każdym czasie jej trwania acz rezygnacja skutkuje brakiem przedłużenia subskrypcji. Oświadczenie o rezygnacji Kupujący może złożyć w jednej z form kontaktu wskazanych w pkt. 7 Regulaminu. W przypadku rezygnacji płatność za kolejny okres nie zostanie pobrana.

2.5. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w pkt 2.3. Regulaminu z jakiejkolwiek przyczyny np. braku środków, płatność za Usługę nie może zostać pobrana, umowa Kupującego z Organizatorem rozwiąże się w trybie natychmiastowym.

2.6. Jeżeli Kupujący zażąda zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, których przetwarzanie jest wymagane na potrzeby realizacji Usługi, wówczas powoduje to rezygnację z Usługi.

 

3. BENEFITY

3.1. Kupujący może skorzystać z określonych poniżej benefitów (pkt. 3.3.) tylko gdy wartość każdorazowo złożonego zamówienia w Aplikacji wynosi minium 50 zł (czterdzieści złotych 00/100). Przez wartość zamówienia rozumie się kwotę faktycznie dokonywanej płatności przez Kupującego z tytułu zawartej umowy sprzedaży produktów.

3.2. Jeżeli Kupujący wykupi Usługę przy jednoczesnym złożeniu zamówienia innych produktów w sklepie Nutridome i wartość zamówienia wynosi minimum 40 zł (czterdzieści złotych 00/100) Kupującemu nie zostanie doliczona kwota za dostawę produktów.

3.3. Usługa pozwala na korzystaniu przez Kupującego w wybranym przez niego okresie z następujących benefitów:

a) udostępnionych przez Sprzedawcę form dostawy nabytych produktów w Aplikacji, bez konieczności ponoszenia wskazanej w sklepie Nutridome opłaty z tytułu dostaw produktów, 

b) nielimitowanej liczby dostaw,

c) pierwszeństwa dostawy (zamówienie wysyłane w pierwszej kolejności),

d) pierwszeństwa obsługi (zwroty, zapytania).

3.4. W ramach Programu realizowane są dostawy na terytorium Polski.

 

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

4.1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem a także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zakupu Usługi. 

 

Jednakże uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu, w przypadku gdy Sprzedający rozpocznie świadczenie Usług przed upływem tegoż 14-dniowego okresu na wyraźne żądanie Kupującego. Wyraźnym żądaniem Kupującego równoznacznym z rezygnacją z prawa do odstąpienia od umowy, jest złożenie przez Kupującego zamówienia w Aplikacji i rozpoczęcie korzystania z benefitów wskazanych w pkt 3.2. i 3.3. Regulaminu. 

4.2. Aby zachować termin wystarczy przed upływem okresu 14 dni złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu Usługi w jednej z form kontaktu wskazanych w pkt. 7.

4.3. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności.

 

5. REKLAMACJE

5.1. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Organizatora lub są realizowane nienależycie. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora za pośrednictwem form kontaktu wskazanych w pkt. 7.

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres e-mail lub numer telefonu do kontaktu, numer zamówienia, jak również opis przyczyny reklamacji.

5.3. Organizator może zwrócić się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie o dane wymagane do jej rozpatrzenia.

5.4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź będzie udzielona w formie analogicznej do formy, w jakiej reklamacja została złożona.

 

6. DANE OSOBOWE

6.1. W związku z przystąpieniem do Nutridome Plus Organizator przetwarza dane osobowe Kupującego podane przez niego w trakcie zakupu Usługi. Również w korespondencji z Organizatorem Kupujący może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Organizatorowi udzielenie odpowiedzi.

6.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przystąpienia do Programu i korzystania z wszystkich usług w nim dostępnych. 

6.3. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”.

6.4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6.5. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu:

6.5.1. udostępnienia i wykonania Usługi - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6.5.2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:

a) marketingowe, w celu promowania produktów dostępnych w Aplikacji oraz Usługi,

b) działania statystyczne i badanie satysfakcji Kupującego, w tym poprawa jakości oraz zadowolenia Kupującego ze świadczonych usług, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług,

c) w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania,

d) ewentualne rozpatrzenie reklamacji Kupującego oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami,

e) w celu kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Kupującym oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania.

6.5.3. realizacji obowiązku prawnego - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

6.6. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

6.7. Kupujący ma prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.8. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres świadczenia Usługi. Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

6.9. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień jest możliwy za pośrednictwem e-mail: [email protected].

 

7. KONTAKT

7.1. W sprawach dotyczących Programu można kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:

a) listownie na adres: Nutridome Sp. z o.o., ul. Gazowa 8, 26-600 Radom,

b) mailowo: [email protected],

c) telefonicznie pod numerem (+48) 22 123 90 90.

 

8. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym momencie, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez Kupujących. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Aplikacji oraz na stronie www.nutridome.pl.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen zakupu Usługi. W przypadku zmian cen Kupujący zostanie powiadomiony o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku płatności za Usługę kartą płatniczą i tym samym upoważnienia Organizatora przez Kupującego do cyklicznego pobierania opłaty za Usługę z karty za kolejne okresy (pkt. 2.3. Regulaminu) Kupujący może odmówić akceptacji zmiany ceny poprzez złożenie rezygnacji zgodnie z pkt. 2.4. Regulaminu. Niezłożenie rezygnacji jest uznawane za akceptację zmiany ceny Usługi przez Kupującego. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy na świadczenie Usługi między Kupującym i Organizatorem wraz z upływem dotychczas obowiązującego strony okresu trwania Usługi. 

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia Usług objętych Regulaminem z zachowaniem co najmniej 14-dniowego wyprzedzenia. W szczególności Organizator może zakończyć świadczenie Usług z uwagi na zmianę strategii handlowej lub marketingowej Organizatora, zmianę sytuacji rynkowej, przyczyny ekonomiczne leżące po stronie Organizatora, zmianę procesów lub systemów sprzedaży. 

8.4. W przypadku o którym mowa w pkt. 8.3. Organizator dokona zwrotu Kupującemu odpowiedniej kwoty, obliczonej proporcjonalnie do czasu świadczenia Usługi, a jej zwrot następuje z uwzględnieniem wybranej przez Kupującego metody płatności za Usługę.

Vyberte verziu